Neej Ntim Khoom

Loading the player ...

Neej Ntim Khoom

Staff Management | SMX

Date Posted

2022-07-01

LOCATION:

TBD, TBD, USA

TYPE:

Full Time

EXPERIENCE:

Tsis Muaj Los Tsis Ua Cas

EDUCATION:

High School

Share this career opportunity

Overview


Staff Management xav nrhiav kom muaj ib leej neeg uas muaj siab xav ua hauj lwm tam li ib tug Neeg Ntim Khoom thiab yuav pab nrog qhib nws txoj hauv kev ua hauj lwm rau lawm yav tom ntej.

Responsibilities


Laj Txheej ntawm txoj hauj lwm no yog koj yuav tau soj ntsuam thiab nrog tsom kwm cov khoom uas yuav ntim kom tsis pub puas. Txoj hauj lwm no, koj yuav tsum kam sawv ntsug kom txwm 12 xuab moo (12 hours), thiab tsaws khoom uas hnyav li ntawm 35lbs, nrog rau ua hauj lwm kom nrawm, muaj siab ua hauj lwm thiab tus yam ntxwv yuav tsum rau siab ua hauj lwm.

Written Video Script

Nyob rau nram SMX Staffing, peb muaj lub hom phiaj xam pab koj nrhiav hauj lwm ua. Peb tab tom xav nrhiav neeg los los ua ib tug production associate los sis ib tug neeg ntim khoom los txhawb nqa ib lub tuam txhab Meska loj tshaj plaws uas tsim khoom.

Tam li ib tug production associate los sis ib tug neeg ntim khoom, koj lub luag hauj lwm yog ua huaj lwm xyuam xim thiab kaib xiv cov khoom kom zoo. Koj yuav tuav lub luag haum lwm no kom zoo rau peb cov lag luam. Koj txoj hauj lwm yog tsis pub kom muaj kev piam sij, thiab tshwj cov khoom kom zoo. Peb lub tuam txhab lag luam yuav zoo los yog los ntawm cov neeg tswj khoom li koj.

Tsim nyog qhov txais, koj yuav tsum muaj 18 xyoo rov saud, kam sawv ntsug txwm 12 xuab moo, kam tsaws 35lbs, thiab txhawj nyeem ntawv ua lej kom laj txheej tiav. Tus neeg peb xav tau yuav tsum muaj pluaj siab xav los ua hauj lwm, thiab kom tshaj qhov zoo li zoo tau.

Peb xav txhawb peb cov neeg ua hauj lwm kom thooj siab koom ntsws nrog peb sib cog qhia kom lag luam mus tau zoo. Peb muaj zoo chiv peev thaum txais los ua hauj lwm lawm, yam li insurance kho mob thiab kho hniav. Nrog rau kev hnav tsoos tsho ywj siab, them thaum qhia laj txheej, thiab lav nyiaj txhua vij. Vam thiab cia siab koj yuav cuv npe ua hauj lwm nrog peb sai sai tom ntej no!